QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ

Chia sẻ và hỗ trợ các doanh nghiệp phát huy tối ưu năng lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân sự.

Dịch vụ cung cấp:

Tư vấn xây dựng các mô hình đào tạo, hệ thống đào tạo cho các doanh nghiệp

Coaching trực tiếp cho các cán bộ quản lý phát triển chiều sâu về quản lý hoạt động đào tạo

Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị

Trực tiếp xây dựng, thiết kế và triển khai các nhóm chương trình đào tạo

Thẩm định tay nghề khách sạn, quản lý tòa nhà, TTTM

Cung cấp dịch vụ khách hàng bí mật đánh giá dịch vụ và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho các doanh nghiệp

Other Fields of Operaiton

CONSULTING TO DEVELOP REAL ESTATE PROJECTS

In order to help investors to orient their products, exploit and maximize profits, thereby enhancing the value of real estate types

View Details

MANAGE THE OPERATION & EXPLOITATION OF REAL ESTATE PROJECTS

Implementing the operation management and the exploitation with high efficiency through the ecosystem supporting the operation management.

View details

OPERATING BUSINESS AND LEASING REAL ESTATE PROJECTS

Working closely with market research, developing other services that could support the project and maximize rental returns for customers.

View details

BUSINESS MANAGEMENT - TRAINING AND DEVELOPING HUMAN RESSOURCES

Sharing useful advice and supporting entrepreneurs to promote the energy and working efficiency of the workforce.

View details

CONSULTING SOLUTIONS AND TECHNICAL MANAGEMENT

Consulting and implementing overall solutions about technical problems that could be appropriate for all projects from small to large scales.

View details

PROVIDING TECHNOLOGY SOLUTIONS

Providing useful information about technology solutions that can be applied in practice to optimize management and operation costs, increase competitiveness, and bring sustainable profits to real estate projects.

View details